• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
Hoe staan we tegenover de charismata? PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
vrijdag 18 juli 2003 08:02

Hoe staan we tegenover de charismata,

de gaven van de Geest?

 

Zo'n situatie is direkt herkenbaar. Als oma op bezoek komt kijken de kleinkinderen gespannen in de richting van haar tas: wat zal daar straks uit te voorschijn komen? Dijkwijls kunnen die jonge gasten zich maar moeilijk beheersen. Leeft er bij ons ook op een vergelijkbare manier een sterk verlangen, dat de Heilige Geest zijn gaven zal uitdelen? Wanneer de kinderen weinig geïnteresseerd blijken te zijn en gewoon buiten blij­ven spelen als oma komt, behoeven ze er niet op te rekenen dat ze iets zullen krijgen. De moraal van het verhaal is ongetwijfeld duidelijk.

 

Wanneer er over de gaven van de Geest gesproken wordt, laten de reakties zich voorspellen. Bij de één bemerk je een sterke interesse, maar bij de ander is er juist iets van een zekere irritatie. Vaak wordt gezegd, dat de zogenaamde charismata alleen een funktie hadden in het begin van de geschiedenis der kerk. Meteen brengt dit ons tot de ongemakkelijke vraag: waarom heeft de Heilige Geest zich de moeite getroost er mensen zoveel bladzijden in de bijbel over te laten vol schrijven? Maar ook kun je ernaar informeren: Waarom zijn die gaven thans verdwenen? Wil God het niet meer? En als het mag: Kan Hij het niet meer? Wij doen er dan ook goed aan onze aandacht te schenken aan de betreffende gedeelten in de bijbel, waardoor we een bredere kennis krijgen aangaande de gaven van de Geest.

 

Een klassieke vindplaats vormen de hoofdstukken twaalf tot en met veertien van de eerste Korinthe-brief. Bij de bestudering daarvan is het mij opgevallen hoe Paulus tot drie maal toe spreekt over een i j v e r e n   naar de geestelijke gaven (1 Kor. 12 : 31, 14 : 1 en 12). De charismata vallen je niet zomaar ten deel. Je zult ze echt niet ontvangen, als je er niet intens naar streeft! IJvert naar de beste gaven. Uit het woordgebruik van de apostel merk je hoe het gaat om een hartstochtelijk verlangen. Van dat werkwoord is ook de naam voor de toenmalige bevrijdings-strijders afgeleid: zeloot!

 

Hoe wordt dat vurig verlangen gewekt? Onbekend maakt onbemind. Wanneer we echter gaan bevroeden wat het allemaal konkreet inhoudt, zullen we die gaven ook van God gaan begeren! Helaas kan er doorgaans weinig uit de praktijk van ons kerkelijk leven gegrepen worden. Gelukkig is er op dit moment wel een nieuwe aandacht voor gekomen. Hopelijk zullen we ons er steeds meer voor inzetten om die gaven te verkrijgen. Het kan dan weer net zo worden als in de gemeente van de eerste eeuwen.

 

Allereerst wil ik proberen een karakterisering van de gaven van de Geest te geven. We moeten goed onderscheiden. Het gaat om geestelijke gaven. Deze mogen we niet verwarren met hetgeen we bij onze geboorte hebben meegekregen. Ze worden uit genade gegeven om toegerust te zijn tot de dienst van God. Mogelijk vindt de Geest wel aansluiting bij de talenten die we reeds hebben, maar ze worden wel heel specifiek aan de gelovigen van hogerhand gegeven. Het zijn geen geschenken voor de luxe, maar echt gebruiksartikelen. We kunnen zelfs wat militant zeggen: het vormt de wapenrusting van de christen-strijders.

 

Er blijkt een verscheidenheid van gaven te zijn. Toch kunnen die pas goed functioneren binnen de eenheid van de gemeente. We vinden daar een prachtige beschrijving van in het begin van 1 Korinthe 12.  Aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven met het oog op het welzijn van allen! God deelt toe, gelijk Hij wil. Hij kent onze capaciteiten. Weet ook hoe we zijn gaven zullen gebruiken. Voor ieder is er een eigen positie in het geheel toegedacht. Er is geen reden om jaloers te zijn op een ander. Maar ook niet om hoogmoedig neer te zien op elkaar. Waar verdeeldheid heerst kunnen de gaven niet tot ontplooiing komen. Geen wonder dat in dit verband ook het hooglied van de liefde gezongen wordt (1 Korinthe 13).

 

Welke gaven zijn er? We beperken ons voor de duidelijkheid eerst tot hetgeen we in de genoemde hoofdstukken in de Korinthe-brief lezen. Er is uiteraard meer! Naar mijn besef past de Geest zich zelfs met grote vindingrijkheid aan bij onze geseculariseerde situatie door ook gaven te schenken, die in de bijbel niet eens genoemd worden. Er blijven bij God immers altijd verrassingen.

 

In 1 Korinthe 12 en 14 vinden we drie maal drie clusters van gaven. De volmaaktheid in het kwadraat. Het werk van de Geest is écht perfekt!

 

 I. De gaven van openbaring. God geeft aan de gelovigen op een bovennatuurlijke wijze informatie door. Een woord van wijsheid, of van kennis en ook de gave van de onderscheiding der geesten. Door een droom of een visioen wordt de toekomst onthuld. God houdt zelf de zaak in evenwicht. Om humbug te ontmaskeren verleent Hij een speciale gave om hier kritisch te kunnen onderscheiden.

 

II. De gaven van kracht. Dat is de gave van het meer dan 'gewone' geloof, namelijk het vertrouwen dat God bovennatuurlijke dingen tot stand kan brengen. Verder het charisma om door de kracht van de Geest wonderen te kunnen doen. En tenslotte de gaven van genezing. Gelovigen krijgen dan vaak een bijzondere gave om voor een bepaalde ziekte te bidden.

 

III. De gaven van inspiratie. Deze zijn in het bijzonder bedoeld voor het welzijn van de gemeente. Gave van profetie, dat is het spreken van een opbouwend, vermanend of bemoedigend woord (1 Korinthe 14:1). Met name tot angstige of verdrietige mensen. God wil daar innerlijke genezing door schenken. Tenslotte de gave van het spreken in tongen en de uitleg daarvan. Dit is een heel bijzondere gebedstaal. Als iemand niet spreekt met zijn verstand, maar met zijn geest. Paulus zelf heeft daar veel kracht uit geput. Voor de ongelovigen is dit een teken van de goddelijke presentie. Het is binnen de gemeente wel van belang dat het gebed in tongen vertolkt wordt.

 

Streeft ernaar van die mooie gaven te ontvangen! God zal ze ons nooit opdringen! Maar laten we wel steeds bedenken: als kinderen van God vragen, dan worden ze heus niet overgeslagen. En hebben we juist in onze tijd niet dringend behoefte aan zulke gaven? Zou dit niet de remedie van de Geest tegen de godsverduistering kunnen zijn? We worden veel gekonfronteerd met imitatie. Daar is de duivel - als de aap van God - altijd sterk in geweest. Denk maar aan occultisme en alternatieve geneeswijzen.

 

In dit verband is een waarschuwing van belang. In aansluiting bij het genoemde voorbeeld: kinderen zijn soms meer geïnteresseerd in de kado's, dan dat ze echt belangstelling hebben voor oma. De Geest wil ons evenwel allereerst in kontakt brengen met de Heere Jezus. Vervolgens zal Hij ons charismata schenken.

 

Bij het streven de geestelijke gaven te mogen ontvangen, doen we er - volgens Paulus - goed aan vooral te bidden om de gave van de profetie. Op die manier kunnen we worden ingeschakeld tot de opbouw van de gemeente. Die fantastische gave zou wel meer mogen funktioneren. Hebben we daar echter werkelijk behoefte aan? Moeten we nu eerst nog verder aan de grond raken, voordat we echt verlegen worden om de gaven van de Geest?

 

G.  Hette Abma
 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302631