• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
Beleven we nu het begin van het einde? PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
vrijdag 18 juli 2003 08:27

Beleven we nu het begin van het einde?

 

Door het steeds weer herhalen van de beelden van de terroristische aanslagen op het World Trade Centre en het Pentagon zal het gruwelijke gebeuren van de elfde september voorgoed op ons netvlies gebrand blijven. Dit gaat zelfs de meest gedurfde fictie te boven. Er zijn moeilijk woorden voor te vinden. In de onbeholpen pogingen te vertolken wat de aard is van de catastrofe wordt al snel het woord apocalyptisch gebruikt. Voor ieder die vertrouwd is met de boodschap van de bijbel rijst dan onvermijdelijk de vraag: moeten we denken aan het begin van het einde?

 

Tijdens de golfoorlog, maar ook bij de wisseling van het millennium en nu weer bij de aanslagen op het hart van de vrije westerse samenleving klinken waarschuwende woorden: besef dat we leven in het laatste der dagen. Wat we nu beleven past precies binnen het rampscenario dat je kunt terugvinden in de bijbel. Vreselijke dingen staan ons nu te wachten. Weldra zullen we door een onbeschrijfelijke wereldbrand getroffen worden. Van de weeromstuit reageren anderen daar heel laconiek op: laten we toch alstublieft nuchter blijven! Wie leerde vertrouwen op de God van Israël vraagt zich intussen af hoe het mogelijk is dwars door alle verwarring de weg te vinden.

 

Steeds weer blijkt hoe diep in het menselijk gemoed de angst leeft voor de ondergang van de wereld. Getuigt het per definitie van een ziekelijke geest als iemand door dergelijke gedachten bezet wordt? Me dunkt van niet. Al moeten we wel constateren dat een bepaald type mensen gevoelig is voor het drijven van sektarische figuren of personen met paranoïde denkbeelden. Helaas worden kerkmensen daarom vaak bij voorbaat kopschuw voor de bezinning op de vraag in welke fase van de wereldgeschiedenis we ons nu bevinden. Wanneer iemand attendeert op het feit dat Jezus ons heeft opgeroepen te letten op de tekenen der tijden, wordt dat razend snel gepareerd met de opmerking: dergelijke verschrikkelijke dingen gebeuren er al zo lang. Telkens opnieuw is geroepen: nu is het einde in zicht! En we weten wat er van gekomen is. De wereld draait nog steeds verder. Geleid door de heilige Geest heeft de apostel Petrus het aan zien komen dat er op een dergelijke manier gereageerd zou worden. In de laatste dagen zullen er spotters komen, die uitdrukking geven aan hun ongeloof: wat komt er terecht van de belofte van de komst van de Messias (2 Petrus 3:5). Ongelukkigerwijs nemen zij een prominente plaats in binnen de christelijke gemeente. Het is immers opvallend hoe weinig er door oprecht gelovige mensen met verwachting naar de dag van de toekomst wordt uitgezien.

 

De zogenaamde tekenen der tijden zijn signalen van de eindtijd. Het is net alsof steeds de wekker afgaat. Heerlijk genietend van het warme bed is er het verlangen nog even om te keren en verder te doezelen. Een ferme klap op het rumoerige apparaat dat uit de slaap wil wekken. Met een bepaalde regelmaat gaat telkens de snooze af. Dan herhaalt zich hetzelfde: het alarm klinkt en weer die geïrriteerde reactie van de slaperige persoon die niet in zijn rust gestoord wil worden. Met het technisch vernuft is tegenwoordig alles mogelijk. Je kunt best een wekker programmeren met de heerlijke melodie: ontwaakt, gij die slaapt en sta op uit de doden en de Messias zal over u lichten. Wie vervolgens steeds weer indut, die moet er niet op rekenen het bruiloftsfeest mee te zullen maken. Je kunt een brandende lamp hebben, maar op het kritieke moment tot de onthutsende ontdekking komen dat je geen reserveolie hebt wanneer op een middernachtelijk moment de roep weerklinkt: de Bruidegom komt (Mattheüs 25:6). Wat heeft Jezus met die gelijkenis willen duidelijk maken? Het is mogelijk dat iemand oprecht ging geloven in Hem als zijn unieke Verlosser, maar toch niet de Messiaanse tijd zal meebeleven.

 

De aanslagen van de brute terroristen in de Verenigde Staten van Amerika vormen een alarmsignaal voor alle volgelingen van Jezus. Geen paniek graag. Hef uw hoofd omhoog. Wees erop bedacht dat de redding dichterbij is dan op het moment toen u net tot het geloof gekomen was. In de Apocalyps, het laatste boek van de bijbel, worden de verschrikkingen van de laatste tijd beschreven. Daarbij zit niet de bedoeling voor om de gelovigen de stuipen op het lijf te jagen, zodat ze geheel verstarren. Integendeel. De balling op Patmos ontving inside-information, opdat allen die hun heil zochten bij de gekruisigde en opgestane Here bemoedigd zouden worden in hun verwachting van de dag der toekomst. De wereld gaat niet ten onder. Een dergelijke idee stamt uit het heidense geloof van onze Friese of Germaanse voorouders. Vanuit het Woord van de God van Israël mogen we weten dat de goede schepping niet vernietigd zal worden, maar door een huiveringwekkend oordeel heen zal worden bewaard als podium voor het toekomstige rijk van vrede en gerechtigheid.

 

Het geheim van de vroegchristelijke gemeente moet verklaard worden uit de levende hoop op de komst van de levende Here. In de deplorabele omstandigheden van het kerkelijk leven in onze eeuw kunnen we jaloers zijn op het élan van eerste volgelingen van Jezus. Dan moeten we ons niet op het sleeptouw laten nemen door hen die ons de bijbel willen laten lezen als een blauwdruk van wat er ons exact te wachten staat. We kunnen er vast op rekenen dat de Messias van Israël spoedig in heerlijkheid zal verschijnen, maar we kunnen beslist niet berekenen op welk moment dat zal zijn. De continue opdracht blijft: waak dan, want u weet dag of uur niet. Waaraan is het merkbaar dat we werkelijk paraat zijn, wanneer de Zoon des mensen komt? Bij aandachtige lezing van de Schrift zal dat duidelijk worden. Het is frappant hoe dikwijls over de grandioze toekomst gesproken wordt. Bijna zonder uitzondering wordt daaraan verbonden de aanmoediging om heilig en onberispelijk te leven. Opeens vallen eindtijdfantasten dan door de mand. Aan de vragen van de heiliging menen ze niet te kunnen toekomen. Maar het is ook een ontgoocheling voor de zogenaamde nuchtere kerkmensen die telkens weer willen rondwentelen in hun materiële genoegens. Wie gealarmeerd door de verbijsterende gebeurtenissen des te meer gespannen uitziet naar de spoedige komst van de Verlosser, die zal herkenbaar zijn aan een leven in toewijding aan God.

 

 

G. Hette Abma is hervormd predikant te Gouda, als columnist levert hij zijn vaste bijdrage aan het blad Christenen voor Israël aktueel en tevens maakt hij ook deel uit van de werkgroep Vanuit Jeruzalem.

 

Gepubliceerd in het Fries dagblad september 2001

en ook in het Centraal Weekblad

 
 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302613