• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
Huwelijksformulier PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
donderdag 08 januari 2009 15:54

ONDERWIJS UIT DE SCHRIFT OVER HET HUWELIJK

Wij zijn hier als gemeente bij elkaar gekomen om het huwelijk van ............ en ............... voor Gods aangezicht te bevestigen en met hen en voor hen te bidden om de zegen van de HERE. Het huwelijk is een instelling van God, bedoeld als een gemeenschap voor het hele leven, waarin man en vrouw overeenkomstig Gods wil liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar mogen ontvangen, zowel in voorspoed als ook in tegenspoed.

INZETTING VAN HET HUWELIJK

Want God, onze Vader, die hemel en aarde met alles wat daarin is, geschapen heeft, schiep de mens als man en vrouw (Gen. 2:18, 24). Het is niet goed, zo zei Hij, dat de mens alleen blijft; Ik zal voor hem iemand als helper maken, die hem kan bijstaan. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich zo aan zijn vrouw verbinden, dat zij volkomen één worden. Over deze hechte band tussen man en vrouw in het huwelijk spreekt ook onze Here Jezus Christus, als Hij zegt: Hetgeen God samengevoegd heeft, scheide de mens niet (Matth. 19:5-7). De apostel Paulus noemt deze eenheid een groot mysterie (een diep geheimenis), dat hij betrekt op de eenheid tussen Christus en de Gemeente (Ef. 5:22-32). Men zal daarom het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heren. Dat wil zeggen: in diep respect voor God en in vertrouwen op Hem. En hoewel in onze door de zonde gebroken wereld de gehuwden ook allerlei tegenspoed en verdriet overkomt, zo mogen zij toch in het geloof verzekerd zijn van de daadwerkelijke hulp van God.

GODS BEDOELINGEN MET HET HUWELIJK

Om nu in het huwelijk naar Gods geboden en onder zijn beloften te leven, is het van belang te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. Het eerste doel is, dat man en vrouw door oprechte liefde verbonden elkaar in echte eenheid zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen, die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Het tweede doel is, dat zij onder de zegen van God een gezin zullen vormen. Bij de schepping heeft God gezegd: weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Deze veelbelovende opdracht wijst ons op onze verantwoordelijkheid tegenover God en zijn schepping. Tevens doet het ons beseffen dat kinderen krijgen geen vanzelfsprekendheid is. Wanneer jullie kinderen zullen ontvangen of wanneer deze aan jullie zorg worden toevertrouwd, zullen jullie hen het geloof voorleven en bidden dat ze in verbondenheid met de gemeente mogen leven tot eer van God. Het derde doel is, dat iedere man met zijn eigen vrouw en iedere vrouw met haar eigen man overeenkomstig de bedoeling van God met een goed geweten zal kunnen genieten van het geschenk van de seksualiteit. God vraagt ons om Hem op die manier te eren. Ons lichaam wordt zelfs een tempel van de Heilige Geest genoemd, die niet verontreinigd mag worden door ontucht of hoererij. In tegendeel: Verheerlijkt God met uw lichaam (1 Cor. 6: 18-20).

WEDERZIJDSE VERANTWOORDELIJKHEID IN HET HUWELIJK

Tenslotte dienen jullie te weten welke verantwoordelijkheid jullie voor elkaar hebben bezien in het licht van Gods Woord. Ik verzoek daarom bruidegom en bruid van hun zitplaats op te staan: Als man zul jij je vrouw liefhebben, gelijk Christus de Gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus het hoofd van Zijn Gemeente is en zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen, zo mag jij ook het hoofd van je vrouw zijn en zul je haar in gevende en sparende liefde dienen, leiden en beschermen. Als vrouw mag jij je aan jouw man verbonden weten, gelijk de gemeente aan Christus verbonden is. Zoals de Gemeente haar Here liefheeft en volgt, zo zul jij je man liefhebben en volgen in alle dingen, die recht en billijk zijn. Alles van God verwachtend zullen jullie trouw en toegewijd jullie arbeid verrichten en tesamen aan jullie gezin goede zorg besteden en het bewaren in de vreze des Heren, opdat allen, die mogelijk aan je hoede worden toevertrouwd, God daarvoor zullen danken en verheerlijken. Vervolgens zullen jullie beseffen dat je ook deel uitmaakt van een grotere gemeenschap en dat jullie geroepen zijn je verantwoordelijkheid te verstaan in de kerk en de maatschappij. Tenslotte, mogen jullie als man en vrouw je steeds realiseren, dat jullie beiden erfgenamen van de genade van het leven mogen zijn. Daarbij is het Gods bedoeling dat jullie in wijsheid met elkaar samenleven en nooit verbitterd tegen elkaar worden, opdat jullie gebeden niet verhinderd worden.

ZINGEN

BEVESTIGING VAN HET HUWELIJK

Aangezien er geen wettige bezwaren ingebracht zijn, waarom jullie huwelijk niet zou mogen bevestigd worden, willen wij thans daartoe overgaan en jullie begin zij in de Naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Bruidegom en bruid staan op en geven elkaar de rechterhand. Daarna spreekt de predikant tot de bruidegom: ......... verklaar jij hier voor God en zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je vrouw ......, en beloof je, dat je haar nooit zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in dagen van gezondheid of ziekte, tot de dood jullie zal scheiden; dat jij haar in liefde zult leiden en beschermen en dat je heilig met haar zult leven, haar trouw zult blijven in alle dingen, overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop je antwoord? Antwoord: ja. En daarna spreekt hij tot de bruid: .......... verklaar jij hier voor God en zijn gemeente, dat je genomen hebt en neemt tot je man ......... en beloof je, dat je hem nooit zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in dagen van gezondheid of ziekte, tot de dood je zal scheiden; dat je hem in liefde zult gehoorzamen en helpen en dat je heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven in alle dingen overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop je antwoord? Antwoord: ja. Zo heeft God jullie in liefde en trouw met elkaar verbonden. En wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet.

INZEGENING VAN HET HUWELIJK

Daarna spreekt de predikant: Knielt thans neer en ontvangt de zegen van de HERE over jullie huwelijk. De dienaar legt de handen op en spreekt: De Vader der barmhartigheid, die jullie door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde jullie met rechte liefde en trouw, en geve jullie zijn zegen. Amen.

 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 304899