• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
Doopformulier PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
dinsdag 13 januari 2009 22:45

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen


Onderwijzing
De kern van de geloofsleer aangaande de heilige Doop omvat drie pun¬ten:
In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn Rijk met kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in of de besprenkeling met het doop¬water. De onreinheid van ons hart wordt ons daardoor voor ogen gesteld. Zo komt de vermaning tot ons om onszelf te mishagen, ons heel klein voor God te weten, en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.
In de tweede plaats verklaart en verzegelt de Heilige Doop ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
● Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daar¬om wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade laten meewerken met het oog op ons bestwil.
● Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zon¬den en ons zó in de gemeenschap van zijn dood en opstan¬ding inlijft, dat wij van al onze zonden bevrijd en voor God rechtvaardig gerekend worden.
● Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen wil om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. En zo wil Hij ons eigen maken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eens in de gemeen¬te van de uitverkorenen in het eeuwige leven smetteloos een plaats zullen ontvangen.
In de derde plaats, omdat in elk verbond twee partijen zijn, worden wij van Godswege door middel van de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoor¬zaamheid. Dit houdt in dat wij deze enige God - Vader, Zoon en Heilige Geest - aan¬hangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Het betekent ook dat wij niet wereldgelijkvormig leven, maar juist onze oude zondige natuur doden en wandelen in een nieuw aan God toegewijd leven.
En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij niet aan Gods genade wanhopen en nog minder in de zonde blijven liggen. Want de doop is een zegel en volko¬men betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.

Hoewel onze kinderen dit alles nog niet begrij¬pen, mogen we hen om die reden niet van de doop uitsluiten. Want zoals zij ook zonder dat zij het weten aan de veroordeling in Adam deel hebben, worden zij ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: ‘Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeu¬wig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.’ Petrus verklaart dit ook met deze woorden: ‘Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de HERE onze God toe roepen zal.’ Daarom heeft God eeuwen geleden aan zijn volk Israël bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis is voor het uitverkoren volk nog altijd een verzegeling van het ver¬bond en van de gerechtigheid van het geloof.
Aangezien voor ons als gelovigen in onze Here Jezus Christus de doop eenzelfde betekenis heeft als de besnijdenis, zullen wij onze jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en zijn verbond dopen. We bedenken immers steeds weer hoe Christus de kinderen heeft omhelsd, de handen opgelegd en gezegend.
En de ouders hebben tenslotte de verantwoordelijkheid hun kinderen in het opgroeien hierover diepgaander te onderwij¬zen.

Gebed
Opdat wij deze heilige inzetting van God, tot Zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente bedienen mogen, laten we Zijn heilige naam aanroepen:
Almachtige en eeuwige God, U bent het die naar uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft. Maar U hebt de gelovige Noach en de zijnen, acht in getal, dankzij uw grote barmhartigheid gered en bewaard. U bent het die de verharde Farao met geheel zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, maar uw volk Israël daar droogvoets door geleid hebt. Daarmee heeft u ons aansprekende beelden van de doop gegeven. Wij bid¬den U, pleitend op uw grondeloze barmhar¬tigheid, dat U deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven: dat zij zo met Hem in Zijn dood begraven worden en ook niet Hem mogen opstaan in een nieuw leven; zodat zij hun kruis in de dage¬lijkse navolging van Christus. blijmoedig zullen dragen. Daarbij mogen ze zich aan Hem vastklampen  met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost verlaten. En geef dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder te verschrikken mogen verschij¬nen. Wij bidden U dit alles in de naam van onze Here Jezus Christus, die met U en met de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Doopgelofte
Geliefden in de Here Christus, jullie hebben gehoord dat de doop een inzetting van God is, om aan ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament met het oog daarop, en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan voor allen duidelijk wordt dat jullie zo gezind zijn, zullen jullie op de volgende vragen een eerlijk ant¬woord geven:
Ten eerste: Belijden jullie dat onze kinderen, hoewel ze in zon¬den ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellen¬de, zelfs aan de veroordeling onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van de gemeente van Christus gedoopt mogen worden?
Ten tweede: Belijden jullie dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament. die in de artikelen van het christelijk geloot is samengevat en hier in de kerk onderwezen wordt, de ware en volkomen leer van het heil is?
Ten derde: Beloven jullie en nemen jullie voor jullie rekening deze kinderen, van wie jullie vader en moeder zijn, bij het opgroeien in deze
leer naar jullie vermogen te onderwijzen of te laten onderwijzen?
Wat is hierop jullie antwoord? Antwoord: Ja

Bediening van de doop
De predikant noemt de naam van de dopeling en spreekt:
Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen

Dankgebed
Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat U ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door uw Heilige Geest tot leden van uw eniggeboren Zoon, en zo tot uw kinderen hebt aangeno¬men en ons dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrach¬tigt. Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U deze gedoopte kinderen door Uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren, zodat zij christelijk en godvruchtig opgevoed wor¬den en zullen groeien in de genade en kennis van onze Here Jezus Christus. Geef dat ze zo Uw Vaderlijke goed¬heid en barmhartigheid die U hun en ons allen hebt bewe¬zen, zullen belijden en in oprechte gehoorzaamheid onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus leven en dapper tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk strijden en overwinnen. Dan zullen zij U en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en ware God, eeu¬wig loven en prijzen. Amen.
 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 304897